โครงการโภชนาการสมวัย

โครงการโภชนาการสมวัย เด็กไทยแข็งแรง ด้วยสายใยรักผูกสัมพันธ์ของครอบครัวประจำปีงบประมาณ 2555 เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระชนมพรรษา 5 รอบ ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555


ระยะเวลาดำเนินการ 
วันที่ 30 มิถุนายน 2555


สถานที่ดำเนินการ 
อบรมให้ความรู้เรื่องโภชนาการสมวัย และร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ


ผลการดำเนินงาน
เชิงคุณภาพ (วัตถุประสงค์)

1.เพื่อให้เด็กปฐมวัย อาย ุ3 –6 ปี มีโภชนาการสมวัย มีพฤติกรรมในการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสม
2.เพื่อผู้ปกครองมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโภชนาการสมวัย มีพฤติกรรมในการเลือกอาหารที่เหมาะสมให้บุตรหลานได้
3.เพื่อให้ผู้ปกครอง สามารถจัดกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวได้

เชิงปริมาณ

นักเรียนชั้นอนุบาลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงเรียนแก้วอินทร์สุธาอุทิศ ผู้ปกครอง คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเสาธงหิน จำนวน 140 คน